Who Am I?


6222.   15125
[re] ㅋㅋㅋ승언
추천 : 41 이름 : ****** 작성일 : 2013-04-05 02:36:37 조회수 : 394

>25,26기 남녀 친한순서대로 ~
>
>안친한사람들한텐 친해지자 한마디 ~  

25기
상민선배=환수선배,중채선배,서랑선배님이랑 희창선배님은 아직 말잘못해봣어요 ㅠㅠ

아름선배,유내선배,유경선배 ,,, 나머지 여선배님들과도 아직 몇마디 못해봐서 ㅠㅠ

26기
건형이형=순모형,준모형,성이,창민이형,종훈이

수림이=효영누나,수빈이, 나머지 친구들도 아직 많이 안친한거같아요ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

우리 빨리 퍼떡친해져요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 웃기지만 저 낯가려요 ㅋㅋㅋㅋ
우와 1위다   2013-04-05 05:20:14 IP :  
그래도 ㄷㅓ 친해지장 승언아~~~~~~ㅋㅋㅋㅋ
박건형   2013-04-05 08:55:46 IP :  
ㅠㅜ 내가순모따위랑동급이라니 . . 실망이다오승언
ㅇ0ㅇ   2013-04-05 18:20:33 IP :  
ㅠㅜ낯을가린다니.. 실망이다오승언
이아름   2013-04-06 13:04:11 IP :   
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ분발해 이쯤이면 다른애들이랑도 얘기마니해봐야지
최유내   2013-04-06 17:47:37 IP :   
웃기지만 낯을가리다니
안웃긴데ㅡㅡ?!
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5522    [re] ㅋㅋㅋㅋㅋ누굴까여?  [1] 2010/06/05 377
5521    [re] ㅋㅋㅋㅋㅋ밑에꺼하지말고이걸로하세여오타많네밑에꺼  [11] 2010/06/09 489
5520    [re] ㅋㅋㅋㅋㅋ앗싸  [9] 2010/05/24 318
5519    [re] ㅋㅋㅋㅋㅋ잼닼ㅋㅋㅋ  [13] 2011/06/27 401
5518    [re] ㅋㅋㅋㅋㅋ쿄쿄쿜  [5] 2008/07/06 470
5517    [re] ㅋㅋㅋㅋ규철아회타암  [16] 2010/04/29 431
5516    [re] ㅋㅋㅋㅋ답변답변  [3] 2009/05/21 341
5515    [re] ㅋㅋㅋㅋ이건 힘들거당당  [7] 2012/04/10 451
5514    [re] ㅋㅋㅋㅋ폭풍회탐다시시작  [9] 2010/05/17 367
5513    [re] ㅋㅋㅋ당장해  [7] 2008/04/01 427
   [re] ㅋㅋㅋ승언  [5] 2013/04/05 394
5511    [re] ㅋㅋㅋ승혀나인평하구넘겨  [6] 2008/04/24 451
5510    [re] ㅋㅋㅋ시작하자이제  [2] 2011/07/31 348
5509    [re] ㅋㅋㅋ시작하자이제2  [2] 2011/07/31 340
5508    [re] ㅋㅋㅋ이거진지하게 고민하기바람.ㅋㅋ  [3] 2006/06/19 368
5507    [re] ㅋㅋㅋ질문이다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  [3] 2009/05/28 370
5506    [re] ㅋㅋ경세야너무궁금햌ㅋㅋㅋㅋ  [5] 2009/05/28 471
5505    [re] ㅋㅋ문기얌   2009/07/27 406
5504    [re] ㅋㅋ안하면또뒤진다  [9] 2006/05/31 429
5503    [re] ㅋㅋ요고야   2005/12/12 353
5502    [re] ㅋㅋ친구로써. 질문해줘야징.ㅋㅋ  [8] 2003/07/24 342
5501    [re] ㅋㅋ퍼옴ㅋㅋ  [5] 2004/05/12 357
5500    [re] ㅋㅋ회탐~~~~~~~~~~   2009/04/04 324
5499    [re] ㅋ누워서 떡먹기ㅋ  [7] 2011/06/26 338
5498    [re] ㅋ누워서 떡먹기ㅋ  [7] 2011/06/26 366
5497    [re] ㅋ누워서 떡먹기ㅋ  [10] 2011/06/27 345
5496    [re] ㅋ이거슨ㅋ  [4] 2011/06/26 334
5495    [re] ㅋ이거슨ㅋ  [4] 2011/06/26 410
5494    [re] ㅋ이거슨ㅋ  [8] 2011/06/26 314
5493    [re] ㅌㅐㅎㅣㅇ ㅑ  [2] 2011/09/07 367
5492    [re] ㅍㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ동춘오빠께!!!크핫..  [2] 2002/05/29 407
5491    [re] ㅎ  [1] 2016/06/08 179
5490    [re] ㅎ   2018/05/02 94
5489    [re] ㅎ   2018/05/08 116
5488    [re] ㅎ.ㅎ   2014/05/26 215
5487    [re] ㅎㅅ   2015/05/21 132
5486    [re] ㅎㅅ2   2015/05/21 139
5485    [re] ㅎㅅㅇ   2015/04/04 241
5484    [re] ㅎㅇ   2015/04/13 182
5483    [re] ㅎㅇ   2015/04/14 189
5482    [re] ㅎㅇ   2015/05/09 138
5481    [re] ㅎㅇ   2015/06/08 156
5480    [re] ㅎㅇ   2018/03/25 130
5479    [re] ㅎㅇ ㅎㅎㅅ   2015/05/23 121
5478    [re] ㅎㅇㅇㅍㅈ   2015/05/09 155
5477    [re] ㅎㅇㅌㄱ   2015/05/21 143
5476    [re] ㅎㅇㅎㅇ   2015/04/08 166
5475    [re] ㅎㅇㅎㅇ   2015/04/11 229
5474    [re] ㅎㅇㅎㅇ  [3] 2015/04/19 195
5473    [re] ㅎㅇㅎㅇㅎㅇ   2015/04/18 185
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 ..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by