Who Am I?


6222.   11125
[re] ㅁㄴㅇㄹ
추천 : 69 이름 : ****** 작성일 : 2002-06-04 01:05:11 조회수 : 413

>태조 왕건...
>
>왕건역, 견훤역, 궁예역, 이거만 해바..ㅋㄷ

이제 아주 별걸다 시키시네여..ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

왕건 -완전 듬직스러운 리더같은 이미지~
인철오빠!!!!!!!!하하핫.....성격이런건 잘 모르겠지만 완전
듬직스러운것이 딱 왕건이네여~~호호호
또다른 왕건은~상준이!!!!! 우리 15기 기장으로서~
전혀 손색없는 상준이~~호호홋...정말 이것저것 가리지 않고
언제나 여아들 잘챙겨줄뿐만아니라~케미컴에도 항상 부지런 바지런~ㅋㅋ
상준홧팅....ㅋㅋ

견훤 -완전 첫째아들은 안좋아하고 편애모드~~ㅋㅋㅋ
진호!! 한번 진호 눈밖에 나면 절대로 회복할수 없을것같어...
이제 진호조심해야지.....ㅋㅋㅋㅋㅋ

궁예 -헉스~궁예라.....완전 애꾸눈이잖어...ㅋㅋ
이거 걍 빵민해라~하하핫......너 눈많이 나쁘다며..
걍 이번한번만 눈뜬 장님노릇해라....하하핫.
근데 빵민얼굴에 대머리하고 한쪽눈에 안대한다고 생각하니까
완전 웃기다....자꾸 상상이 된네..크하핫
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5722    [re] ㄷㅂㅉ  [1] 2008/07/20 360
5721    [re] ㄷㅐ답하시오  [1] 2005/04/20 330
5720    [re] ㄹㄹㄹㄹ  [5] 2010/05/13 359
5719    [re] ㅁ   2002/06/11 341
5718    [re] ㅁ  [4] 2002/06/14 328
5717    [re] ㅁ  [4] 2005/07/07 314
5716    [re] ㅁㄴㄹㅇ  [1] 2005/04/18 368
   [re] ㅁㄴㅇㄹ   2002/06/04 413
5714    [re] ㅁㅁㅁ  [10] 2008/06/15 476
5713    [re] ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ  [5] 2007/06/02 473
5712    [re] ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ   2002/06/11 355
5711    [re] ㅁㅇ   2016/04/17 160
5710    [re] ㅁㅇ2   2016/04/17 157
5709    [re] ㅁㅇ3   2016/04/16 191
5708    [re] ㅁㅇㄴㄹ  [1] 2005/04/15 337
5707    [re] ㅁㅇ아   2016/04/15 158
5706    [re] ㅁㅈ2   2017/04/15 132
5705    [re] ㅁㅈ3   2015/06/14 155
5704    [re] ㅁㅈ4  [1] 2015/06/14 143
5703    [re] ㅁㅈㅁㅈ  [5] 2017/04/16 182
5702    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅁㅈ  [1] 2017/04/08 167
5701    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/15 135
5700    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/16 141
5699    [re] ㅁㅈㅎㅌ   2017/04/16 145
5698    [re] ㅁㅈ홧팅  [1] 2017/04/16 138
5697    [re] ㅃㄹㅃㄹ   2014/05/07 204
5696    [re] ㅅ~~   2015/06/25 193
5695    [re] ㅅㅁㅅㅁ   2017/04/09 152
5694    [re] ㅅㅎㅇㅎㅌ   2015/05/14 188
5693    [re] ㅇ  [1] 2015/04/10 239
5692    [re] ㅇ   2015/06/22 133
5691    [re] ㅇ  [2] 2015/06/25 221
5690    [re] ㅇㄱㅇㄱ   2017/04/12 137
5689    [re] ㅇㄹ   2005/07/13 411
5688    [re] ㅇㅂ   2016/05/03 145
5687    [re] ㅇㅂ ㄸㅂㄷㄲㄴ   2016/05/03 164
5686    [re] ㅇㅂㅇ   2015/05/28 123
5685    [re] ㅇㅂㅇ2   2015/05/28 136
5684    [re] ㅇㅂㅇㅂ   2016/05/02 146
5683    [re] ㅇㅅ   2015/06/25 161
5682    [re] ㅇㅅ ㄱㄱ   2016/05/24 131
5681    [re] ㅇㅅㅇ  [5] 2013/04/08 296
5680    [re] ㅇㅅㅇ  [1] 2015/05/09 138
5679    [re] ㅇㅅㅇ   2016/05/24 138
5678    [re] ㅇㅅㅇㅅㅇㅅ   2015/06/25 157
5677    [re] ㅇㅇ   2015/06/20 141
5676    [re] ㅇㅇ   2015/06/22 102
5675    [re] ㅇㅇ   2018/04/07 94
5674    [re] ㅇㅇ ㅋㅋ  [4] 2006/07/02 332
5673    [re] ㅇㅇㅅ   2016/06/06 131
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by