Who Am I?


6222.   11125
[re] ㅁㄴㅇㄹ
추천 : 70 이름 : ****** 작성일 : 2002-06-04 01:05:11 조회수 : 420

>태조 왕건...
>
>왕건역, 견훤역, 궁예역, 이거만 해바..ㅋㄷ

이제 아주 별걸다 시키시네여..ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

왕건 -완전 듬직스러운 리더같은 이미지~
인철오빠!!!!!!!!하하핫.....성격이런건 잘 모르겠지만 완전
듬직스러운것이 딱 왕건이네여~~호호호
또다른 왕건은~상준이!!!!! 우리 15기 기장으로서~
전혀 손색없는 상준이~~호호홋...정말 이것저것 가리지 않고
언제나 여아들 잘챙겨줄뿐만아니라~케미컴에도 항상 부지런 바지런~ㅋㅋ
상준홧팅....ㅋㅋ

견훤 -완전 첫째아들은 안좋아하고 편애모드~~ㅋㅋㅋ
진호!! 한번 진호 눈밖에 나면 절대로 회복할수 없을것같어...
이제 진호조심해야지.....ㅋㅋㅋㅋㅋ

궁예 -헉스~궁예라.....완전 애꾸눈이잖어...ㅋㅋ
이거 걍 빵민해라~하하핫......너 눈많이 나쁘다며..
걍 이번한번만 눈뜬 장님노릇해라....하하핫.
근데 빵민얼굴에 대머리하고 한쪽눈에 안대한다고 생각하니까
완전 웃기다....자꾸 상상이 된네..크하핫
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5722    [re] ㄷㅂㅉ  [1] 2008/07/20 365
5721    [re] ㄷㅐ답하시오  [1] 2005/04/20 334
5720    [re] ㄹㄹㄹㄹ  [5] 2010/05/13 364
5719    [re] ㅁ   2002/06/11 348
5718    [re] ㅁ  [4] 2002/06/14 338
5717    [re] ㅁ  [4] 2005/07/07 318
5716    [re] ㅁㄴㄹㅇ  [1] 2005/04/18 373
   [re] ㅁㄴㅇㄹ   2002/06/04 420
5714    [re] ㅁㅁㅁ  [10] 2008/06/15 481
5713    [re] ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ  [5] 2007/06/02 476
5712    [re] ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ   2002/06/11 363
5711    [re] ㅁㅇ   2016/04/17 167
5710    [re] ㅁㅇ2   2016/04/17 165
5709    [re] ㅁㅇ3   2016/04/16 200
5708    [re] ㅁㅇㄴㄹ  [1] 2005/04/15 339
5707    [re] ㅁㅇ아   2016/04/15 166
5706    [re] ㅁㅈ2   2017/04/15 142
5705    [re] ㅁㅈ3   2015/06/14 162
5704    [re] ㅁㅈ4  [1] 2015/06/14 150
5703    [re] ㅁㅈㅁㅈ  [5] 2017/04/16 224
5702    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅁㅈ  [1] 2017/04/08 174
5701    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/15 143
5700    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/16 151
5699    [re] ㅁㅈㅎㅌ   2017/04/16 152
5698    [re] ㅁㅈ홧팅  [1] 2017/04/16 145
5697    [re] ㅃㄹㅃㄹ   2014/05/07 209
5696    [re] ㅅ~~   2015/06/25 197
5695    [re] ㅅㅁㅅㅁ   2017/04/09 160
5694    [re] ㅅㅎㅇㅎㅌ   2015/05/14 192
5693    [re] ㅇ  [1] 2015/04/10 243
5692    [re] ㅇ   2015/06/22 143
5691    [re] ㅇ  [2] 2015/06/25 225
5690    [re] ㅇㄱㅇㄱ   2017/04/12 149
5689    [re] ㅇㄹ   2005/07/13 414
5688    [re] ㅇㅂ   2016/05/03 156
5687    [re] ㅇㅂ ㄸㅂㄷㄲㄴ   2016/05/03 170
5686    [re] ㅇㅂㅇ   2015/05/28 132
5685    [re] ㅇㅂㅇ2   2015/05/28 142
5684    [re] ㅇㅂㅇㅂ   2016/05/02 157
5683    [re] ㅇㅅ   2015/06/25 166
5682    [re] ㅇㅅ ㄱㄱ   2016/05/24 141
5681    [re] ㅇㅅㅇ  [5] 2013/04/08 300
5680    [re] ㅇㅅㅇ  [1] 2015/05/09 145
5679    [re] ㅇㅅㅇ   2016/05/24 149
5678    [re] ㅇㅅㅇㅅㅇㅅ   2015/06/25 161
5677    [re] ㅇㅇ   2015/06/20 149
5676    [re] ㅇㅇ   2015/06/22 110
5675    [re] ㅇㅇ   2018/04/07 112
5674    [re] ㅇㅇ ㅋㅋ  [4] 2006/07/02 335
5673    [re] ㅇㅇㅅ   2016/06/06 140
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by