Who Am I?


6222.   11125
[re] ㅇㅇ ㅋㅋ
추천 : 22 이름 : ****** 작성일 : 2006-07-02 07:30:26 조회수 : 334

>켐컴인들 중에서 골라 주세요!!!
>
>1. 가장 조아하는 노래는?
>버즈- 겁쟁이
>2. 가장 부모님 속 많이 썩혔을것 같은 사람은?
>우정이형,수연누나,창영이,지아
>3. 켐컴인중에서 가장 인기 많을 것 같은 여자는?
>지아
>4. 켐컴인중에서 가장 인기가 많을 것 같은 남자는?
>처롸니형
>5. 가장 맘 약할것 같은 사람은?
>정수.. ㅋ
>6. 가장 공부잘할것 같은 사람은?
>정수
>7. 가장 여자한테 약할것 같은 남자는?
>ㄴㅏ?? ㅋ
>8. 가장 거울을 오래볼것 같은 사람은?
>지아
>9. 가장 눈물이 많을 것 같은 사람은?
>아련누나
>10. 가장 착할것 같은 사람은?
>ㄴㅐ짝꿍 혜초 ㅋㅋ
>11. 가장 안씻을것 같은 사람은?
>창영아 ㅠㅠ.......... ㅈㅅ
>12. 가장 남자를 혹은 여자를 밝힐것 같은 사람은?
>우정이형,란이?? ㅎ
>13. 가장 겁 많을것 같은 사람은?
>ㄴㅏ...  나는 겁쟁이랍니다.. ㅋㅋ
>14. 가장 싸움을 잘할것 같은 사람은?
>ㄷㅏㅇ빠... 창영이 ㅋㅋ
>
싸발   2006-07-02 15:34:20 IP :  
여자 밝힘 굿.
302   2006-07-02 18:46:40 IP :  
맞는말 하는고만
예리   2006-07-03 17:37:30 IP :  
나와 거의 일치 특히 12 맘에듦
앵콜   2006-07-04 16:17:15 IP :  
여자 밝힘 란이? -_-
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5722    [re] ㄷㅂㅉ  [1] 2008/07/20 365
5721    [re] ㄷㅐ답하시오  [1] 2005/04/20 333
5720    [re] ㄹㄹㄹㄹ  [5] 2010/05/13 363
5719    [re] ㅁ   2002/06/11 348
5718    [re] ㅁ  [4] 2002/06/14 338
5717    [re] ㅁ  [4] 2005/07/07 318
5716    [re] ㅁㄴㄹㅇ  [1] 2005/04/18 372
5715    [re] ㅁㄴㅇㄹ   2002/06/04 420
5714    [re] ㅁㅁㅁ  [10] 2008/06/15 480
5713    [re] ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ  [5] 2007/06/02 475
5712    [re] ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ   2002/06/11 362
5711    [re] ㅁㅇ   2016/04/17 166
5710    [re] ㅁㅇ2   2016/04/17 163
5709    [re] ㅁㅇ3   2016/04/16 200
5708    [re] ㅁㅇㄴㄹ  [1] 2005/04/15 339
5707    [re] ㅁㅇ아   2016/04/15 166
5706    [re] ㅁㅈ2   2017/04/15 142
5705    [re] ㅁㅈ3   2015/06/14 161
5704    [re] ㅁㅈ4  [1] 2015/06/14 148
5703    [re] ㅁㅈㅁㅈ  [5] 2017/04/16 212
5702    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅁㅈ  [1] 2017/04/08 174
5701    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/15 143
5700    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/16 149
5699    [re] ㅁㅈㅎㅌ   2017/04/16 150
5698    [re] ㅁㅈ홧팅  [1] 2017/04/16 144
5697    [re] ㅃㄹㅃㄹ   2014/05/07 209
5696    [re] ㅅ~~   2015/06/25 197
5695    [re] ㅅㅁㅅㅁ   2017/04/09 159
5694    [re] ㅅㅎㅇㅎㅌ   2015/05/14 191
5693    [re] ㅇ  [1] 2015/04/10 242
5692    [re] ㅇ   2015/06/22 143
5691    [re] ㅇ  [2] 2015/06/25 225
5690    [re] ㅇㄱㅇㄱ   2017/04/12 149
5689    [re] ㅇㄹ   2005/07/13 413
5688    [re] ㅇㅂ   2016/05/03 154
5687    [re] ㅇㅂ ㄸㅂㄷㄲㄴ   2016/05/03 170
5686    [re] ㅇㅂㅇ   2015/05/28 132
5685    [re] ㅇㅂㅇ2   2015/05/28 141
5684    [re] ㅇㅂㅇㅂ   2016/05/02 157
5683    [re] ㅇㅅ   2015/06/25 165
5682    [re] ㅇㅅ ㄱㄱ   2016/05/24 140
5681    [re] ㅇㅅㅇ  [5] 2013/04/08 299
5680    [re] ㅇㅅㅇ  [1] 2015/05/09 143
5679    [re] ㅇㅅㅇ   2016/05/24 147
5678    [re] ㅇㅅㅇㅅㅇㅅ   2015/06/25 159
5677    [re] ㅇㅇ   2015/06/20 148
5676    [re] ㅇㅇ   2015/06/22 108
5675    [re] ㅇㅇ   2018/04/07 110
   [re] ㅇㅇ ㅋㅋ  [4] 2006/07/02 334
5673    [re] ㅇㅇㅅ   2016/06/06 140
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by