Who Am I?


6222.   13125
[re] ㅋㅋㅋ
추천 : 26 이름 : ****** 작성일 : 2004-04-29 14:43:22 조회수 : 316

>질문에 해당하는 커플 2쌍 이상 ~
>
>
>1. 자신이 케미컴 내에서 연결해 주고 싶은 커플은?  주희랑 원식이.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 그냥 어울려~~
                                                    용환오빠랑 영은언니~ ㅋㅋㅋㅋ 잘어울려요~
>
>2. 앞으로 몇달이내에 서로 사귈꺼 같단 의심드는 인물들은? 하람씨랑 준혁이.ㅋ 인천인들 수상해+_+
                                                           현민이랑 병모. ㅋ 그냥 어울려~
>
>3. 윗기 선배들중 알게모르게 서로 사귄적 었을거 같은 사람은?   글쎄요;; 아는게 없는데;
                                                                
>
>
>
인성이   2004-04-29 16:28:35 IP :  
영은아 우리가 그렇게 잘어울렸어??ㅋㅋ
장지은   2004-04-29 21:06:07 IP :   
잘 어울려요~~ ㅋㅋ 인성이가 뭔가 했더니 조인성 이었구나;;;
박수인   2004-04-30 09:23:51 IP :   
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 인성이;;;;; 영은언니 잘못 이은거 같아요.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ;;
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5622    [re] ㅋㅋ  [9] 2005/05/24 393
5621    [re] ㅋㅋ  [1] 2005/07/03 387
5620    [re] ㅋㅋ   2005/07/08 322
5619    [re] ㅋㅋ  [6] 2005/07/12 320
5618    [re] ㅋㅋ   2005/07/13 255
5617    [re] ㅋㅋ  [1] 2005/07/22 378
5616    [re] ㅋㅋ  [7] 2005/07/22 466
5615    [re] ㅋㅋ  [3] 2005/12/12 392
5614    [re] ㅋㅋ  [2] 2009/05/29 440
5613    [re] ㅋㅋ  [1] 2009/05/29 404
5612    [re] ㅋㅋ  [5] 2009/06/17 369
5611    [re] ㅋㅋ  [843] 2009/06/17 3649
5610      [re] ㅋㅋ  [1] 2009/06/17 371
5609    [re] ㅋㅋ  [4] 2009/11/06 499
5608    [re] ㅋㅋ 갑자기 생각난 질문!  [1] 2004/05/11 329
5607    [re] ㅋㅋ 답이샤~!   2002/04/22 471
5606    [re] ㅋㅋ 해라  [1] 2005/05/17 404
5605    [re] ㅋㅋㅋ  [3] 2003/06/10 339
   [re] ㅋㅋㅋ  [3] 2004/04/29 316
5603    [re] ㅋㅋㅋ  [1] 2004/05/27 383
5602    [re] ㅋㅋㅋ   2004/07/28 432
5601    [re] ㅋㅋㅋ  [4] 2005/04/16 334
5600    [re] ㅋㅋㅋ   2005/04/16 423
5599    [re] ㅋㅋㅋ  [3] 2005/04/18 357
5598    [re] ㅋㅋㅋ   2005/06/13 464
5597    [re] ㅋㅋㅋ   2005/07/08 374
5596    [re] ㅋㅋㅋ  [6] 2005/07/15 397
5595    [re] ㅋㅋㅋ  [2] 2005/12/12 348
5594    [re] ㅋㅋㅋ  [1] 2005/12/12 332
5593    [re] ㅋㅋㅋ  [1] 2007/05/10 305
5592    [re] ㅋㅋㅋ  [3] 2008/04/11 396
5591    [re] ㅋㅋㅋ  [10] 2008/06/12 416
5590    [re] ㅋㅋㅋ  [5] 2009/04/14 431
5589    [re] ㅋㅋㅋ  [5] 2011/06/05 349
5588    [re] ㅋㅋㅋ 나 태권도 1단이여....  [5] 2003/05/02 315
5587    [re] ㅋㅋㅋ 내가 돌아왔당 ㅋㅋㅋ  [7] 2005/05/14 380
5586    [re] ㅋㅋㅋ 너를 거쳐간 여자들  [5] 2005/05/14 391
5585    [re] ㅋㅋㅋ 애들이 안하니..나라도 널 ..ㅋㅋ  [4] 2003/08/16 779
5584    [re] ㅋㅋㅋㅋ   2004/07/17 347
5583    [re] ㅋㅋㅋㅋ  [2] 2004/07/28 350
5582    [re] ㅋㅋㅋㅋ   2005/05/05 475
5581    [re] ㅋㅋㅋㅋ  [2] 2005/10/23 561
5580    [re] ㅋㅋㅋㅋ  [6] 2007/05/01 408
5579    [re] ㅋㅋㅋㅋ  [4] 2007/05/31 476
5578    [re] ㅋㅋㅋㅋ  [5] 2008/05/02 438
5577    [re] ㅋㅋㅋㅋ   2014/05/23 208
5576    [re] ㅋㅋㅋㅋㅋ   2003/05/13 368
5575    [re] ㅋㅋㅋㅋㅋ   2005/12/12 331
5574    [re] ㅋㅋㅋㅋㅋ  [2] 2008/04/04 306
5573    [re] ㅋㅋㅋㅋㅋ  [11] 2008/06/27 445
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by