Who Am I?


6222.   123125
[re] 5글자로 말하는
추천 : 4 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-07 13:11:22 조회수 : 135

>5글자로말해요문답
>
>1. 키는몇센치? :  178
>
>2. 몸무게는요? :75
>3. 취미는뭐야? :  c축구야구
>
>4. 잠은몇시간? :6
>5. 성격은어때? :소심
>
>6. 친구는몇명? :없음
>7. 주말엔뭐해? :없음
>
>8. 공부는잘해? :놉
>
>9. 목표대학은? :버클리음대
>
>10.니꿈은뭐야? :없어
>11.애인은있어? :없어
>
>12.14일엔뭐해? :계획없어
>13.올해계획은? : 점수잘따자
>
>14.모하고싶은데? :없어놀고싶어
>15.최신곡알아? :엉엉
>
>16.니18번곡은? :널사랑하지않아
>
>17.키스해봤어? :놉
>
>18.첫키스언제? :
>없
>19.기분어땠어? :
>없
>20.첫사랑누구? :
>...
>21.결혼은언제? :
>30초
>22.자식은몇명? :
>2
>23.극장은몇번? :몰랑
>24.감동한영화? :
>기억이안낭
>25.지금행복해? :응
>26.지금소원은? :없어
>27.인기는많아? :없어
>
>28.돈많음뭐해? :막써
>
>29.잠버릇뭐야? :없어
>
>30.별명은뭐야? :우엉
>
>31.무슨꽃조아? :해바라기
>
>32.잘먹는음식? :암거나
>
>33.주량은얼마? :1병
>34.생일은언제? :3월9일
>
>35.선물사줄까? :
>엉
>36.춤은잘추나? :놉
>37.나의장점은? :없어
>
>38.나의단점은? :장점이없는게단점
>
>39.누구존경해? :즐라탄
>40.좌우명뭐야? :후회하지말자
>
>41.첫사랑언제? :중2
>
>42.태몽이머야? :복숭아
>43.무슨색조아? :검정색
>
>44.죽고싶을땐? :혼자있어
>
>45.또하라면은 싸우실래요?
>46.지금기분은? :하..
>47.이상형은여? :귀여운사람
>
>48.머리길이는? :??
>
>49.누구조아해 슬기 한지민
>50.마지막할말? :살려주세요..
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
122  이민수입니다   2018/04/02 89
121    [re] 이민수입니다   2018/04/02 137
120  귀신잡는 해병 조강혁입니다  [1] 2018/04/02 105
119    [re] 귀신잡는 해병 조강혁입니다  [5] 2018/04/02 197
118  귀신 못 잡는 조강혁입니다  [3] 2018/04/02 127
117    [re] 귀신 못 잡는 조강혁입니다   2018/04/03 120
116  간단한 질문 2   2018/04/02 107
115    [re] 간단한 질문 2   2018/04/03 126
114  가영이다 가영이다   2018/04/02 90
113    [re] 가영이다 가영이다   2018/04/03 139
112  퀴즈   2018/04/02 95
111    [re] 퀴즈   2018/04/03 117
110  Dear. 가영   2018/04/02 108
109    [re] Dear. 가영  [1] 2018/04/03 155
108  강혁이와 민수의 자존심  [2] 2018/04/02 122
107    [re] 강혁이와 민수의 자존심  [2] 2018/04/03 187
106  내가 일빠   2018/04/04 90
105    [re] 내가 일빠   2018/04/05 121
104  잉우영   2018/04/04 77
103    [re] 잉우영  [3] 2018/04/05 148
102  즐거운 스터디   2018/04/04 79
101    [re] 즐거운 스터디  [3] 2018/04/05 154
100  간단하게   2018/04/04 94
99    [re] 간단하게  [2] 2018/04/05 145
98  Dhdhdhdh   2018/04/04 115
97    [re] Dhdhdhdh  [1] 2018/04/05 115
96  우영영영   2018/04/04 98
95    [re] 우영영영  [5] 2018/04/05 167
94  우영우영   2018/04/05 115
93    [re] 우영우영   2018/04/07 115
92  ㅇㅇ   2018/04/05 104
91    [re] ㅇㅇ   2018/04/07 115
90  우영우영   2018/04/06 83
89    [re] 우영우영   2018/04/07 125
88  일교시는 졸리다...  [1] 2018/04/06 109
87    [re] 일교시는 졸리다...   2018/04/07 123
86  ㅇㅇㅇ  [1] 2018/04/06 88
85    [re] ㅇㅇㅇ   2018/04/07 118
84  5564   2018/04/06 106
83    [re] 5564   2018/04/07 122
82  이상형   2018/04/06 99
81    [re] 이상형   2018/04/07 143
80  우영이가 왜이렇게 안할깡?  [1] 2018/04/06 118
79    [re] 우영이가 왜이렇게 안할깡?   2018/04/07 146
78  5글자로 말하는   2018/04/06 99
   [re] 5글자로 말하는   2018/04/07 135
76  왜 글이 없어   2018/04/09 105
75    [re] 왜 글이 없어   2018/04/10 125
74  하이 세정   2018/04/10 124
73    [re] 하이 세정   2018/05/02 98
[1]..[121][122] 123 [124][125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by